Algemene voorwaarden Convect

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door Convect Beheer B.V. van zowel diensten als producten, en alle door Convect Beheer B.V. daartoe afgesloten overeenkomsten.

2. Convect Beheer B.V. spant zich in om softwarematige ondersteuning aan VvE beheermaatschappijen te bieden.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Convect Beheer B.V. en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon waarmee Convect Beheer B.V. een rechtsbetrekking onderhoudt daaronder begrepen de VvE beheermaatschappijen alsmede de VvE´s alsmede de leden van deze VvE´s in hun hoedanigheid van gebruiker van producten van Convect Beheer B.V..

Artikel 2. Afwijking Algemene voorwaarden

1. Van de bepalingen in deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken met voorafgaande schriftelijk toestemming van Convect Beheer B.V..

2. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij Convect Beheer B.V. met het gebruik hiervan voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd.

3. Convect Beheer B.V. heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking dertig dagen na deze bekendmaking of op een later aangegeven datum.

Artikel 3. Product

1. Convect Beheer B.V. biedt wederpartij waaronder Nederlandse VvE beheermaatschappijen het gebruikersrecht in een omgeving binnen de website start.convectbeheer.nl, te noemen de beheeromgeving, of een voor de wederpartij eigen ingerichte omgeving, en de door haar in beheer zijnde VvE’s een eigen omgeving binnen de website www.convect.nl, te noemen de vve-website aan, dan wel binnen de eigen ingerichte domeinnaam.

De beheeromgeving is alleen toegankelijk voor de aangemaakte medewerkers van de wederpartij en medewerkers van Convect Beheer B.V.. In de beheeromgeving wordt een VvE beheerder softwarematig ondersteund in haar werkzaamheden, waaronder het aanmaken van brieven, het bijhouden van een ledenadministratie, het beheren van documenten en het bijhouden van contracten, juridische dossiers en onderhoud.

De VvE websites is voor een ieder toegankelijk, echter is beveiligde informatie/documenten alleen inzichtelijk voor ingelogde leden, aangemaakte beheerders van de VvE en eventueel een aangemaakte bezoekersaccounts. In deze omgeving kan op diverse wijzen gecommuniceerd worden. Het product ondersteunt in de communicatie met het doel om een VvE gezonder te maken en de communicatie met een beheerder te optimaliseren. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor de benodigdheden om gebruik te kunnen maken van de website, zoals een internetverbinding en personal computer voorzien van geldige software.

2. De voor wederpartij aangemaakte VvE webpagina’s kunnen gezamenlijk onder de titel ‘eigen VvE website’ vallen, terwijl de pagina’s zich bevinden binnen de overkoepelende website www.convect.nl. Met de eigen VvE website worden daarmee ook uitsluitend de eigen pagina’s van de vereniging aangeduid.

3. Convect Beheer B.V. is gerechtigd haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud en herstel van die systemen danwel storings- of hackpreventie.

4. Het product wordt door de wederpartij afgenomen als een abonnement, met een minimum contractsduur van één maand. Deze overeenkomst wordt telkens automatisch met één maand verlengd en kan door de betreffende wederpartij en Convect Beheer B.V. met een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de alsdan lopende termijn schriftelijk worden opgezegd.

5. Zodra Convect Beheer B.V. een gezamenlijke inkoop organiseert voor VvE beheerders of voor VvE’s zullen er per actie specifiek geldende voorwaarden worden opgesteld.

6. Het is aan Convect Beheer B.V. vrij te bepalen welke bestemmingen binnen een VvE gefactureerd worden.

7. Per aangesloten VvE is een datalimiet van 4GB gesteld. Zodra dit overschreden wordt staat het Convect Beheer B.V. een redelijke vergoeding voor extra data in rekening te brengen.

8. Een VvE kan als demo gekenmerkt worden indien deze uitsluitend voor demo of testdoeleinden gebruikt wordt. Een VvE die als demo gekenmerkt is wordt niet op de factuur belast. Convect Beheer B.V. behoudt het recht om VvE’s die, in de overtuiging van Convect Beheer B.V., onterecht als demo gefactureerd zijn met terugwerkende kracht te factureren.   

Artikel 4. Verplichtingen Convect Beheer B.V.

1. Convect Beheer B.V. zorgt voor de beschikbaarheid van haar diensten als genoemd onder artikel 3.1, waarbij Convect Beheer B.V. zich zal inspannen om optimale beschikbaarheid te bieden. Convect Beheer B.V. spant zich in om de beveiligde items alleen inzichtelijk te maken voor bevoegden.

2. Convect Beheer B.V. spant zich in dat gebruikers voor de gehele duur van de overeenkomst het product kunnen gebruiken.

3. Convect Beheer B.V. spant zich in om problemen en of klachten zo goed mogelijk te verhelpen.

4. Convect Beheer B.V. komt de privacywetgeving zo goed mogelijk na.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

1. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en na het verstrijken van de betalingstermijn ineens opeisbaar.

2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige bevoegdheid van de wederpartij tot opschorting, korting of verrekening of enig ander voorbehoud.

3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Alle (buiten)gerechtelijke en andere kosten van Convect Beheer B.V., voortvloeiend uit niet nakoming door de wederpartij, zijn voor rekening van de wederpartij.

5. Als de factuur niet tijdig of volledig betaald wordt, heeft Convect Beheer B.V. na het verzenden van een tweede betalingsherinnering het recht de betreffende overeenkomst per direct en zonder verplichting tot kennisgeving te ontbinden.

Artikel 6. Verplichtingen wederpartij

1. Wederpartij zal zich als een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker opstellen en gedragen. Het is de wederpartij niet toegestaan de verbindingen en systemen van Convect Beheer B.V. te gebruiken voor handelingen en/of in strijd met de wet, privacywetgeving, de goede zeden, de openbare orde, de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor communicatie over het internet als zodanig en deze algemene voorwaarden. Bij het constateren het niet naleven van het bepaalde in deze voorwaarden volgt, zonder bericht vooraf, onmiddellijke blokkering.

2. De wederpartij zal zorg dragen voor juistheid en volledigheid van informatie en aan te leveren gegevens. Wijzigingen dienen binnen een redelijke termijn doorgevoerd te worden.

3. Het is de wederpartij van Convect Beheer B.V. niet toegestaan om reclame-uitingen toe te voegen aan te versturen berichten.

4. De wederpartij is zich bewust van de mogelijkheid informatie, documenten, gesprekken, foto’s en andere vormen van communicatie te beveiligen en doet dit ook daar waar dit nodig wordt geacht.

5. Wederpartij spant zich op een constructieve wijze in, om het overkoepelende belang van de vereniging te behartigen. Wederpartijen die zich in de digitale omgeving – en daarbuiten – gedragen als ‘een goede buur’ worden door Convect Beheer B.V. zeer gewaardeerd.

6. Wederpartij verplicht zich de in deze bepalingen opgenomen verplichtingen tevens op te leggen aan alle binnen haar gelederen en onder haar vleugels opererende derden.

7. Wederpartij is verplicht een klacht met betrekking tot de dienstverlening van Convect Beheer B.V. zo snel mogelijk doch in ieder geval binnen 2 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gedetailleerd te melden bij Convect Beheer B.V..

Artikel 7. Privacy en Gegevensverwerking

1. De wederpartij zal de persoonsgegevens altijd aanleveren met in achtneming van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal de wederpartij Convect Beheer B.V. desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop de wederpartij uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

3. De wederpartij vrijwaart Convect Beheer B.V. voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Convect Beheer B.V. toerekenbaar zijn.

4. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Convect Beheer B.V. door de wederpartij worden verwerkt, ligt volledig bij de wederpartij. Convect Beheer B.V. verricht haar diensten als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De wederpartij staat er tegenover Convect Beheer B.V. voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De wederpartij vrijwaart Convect Beheer B.V. tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

5.Convect Beheer B.V. behoudt zich het recht voor om het privacy- en beveiligingsbeleid redelijkerwijs naar eigen inzicht te wijzigen. Wanneer individuele gebruikers zich voor de eerste keer aanmelden en maximaal eenmaal per jaar, kan hen gevraagd worden of ze marketingberichten en andere niet-kritieke aan de Convect Beheer applicatie gerelateerde berichten willen ontvangen van Convect Beheer B.V.. Ze kunnen zich op dat moment of enig ander moment daarna afmelden voor de ontvangst van dergelijke berichten.

6. Op de verwerking van persoonsgegevens zijn het privacystatement en de Algemene Verwerkersvoorwaarden Convect Beheer B.V. van toepassing. In geval van strijd tussen de verschillende documenten is de volgorde als volgt: (1) Overeenkomst (2) Algemene Verwerkersvoorwaarden Convect Beheer B.V. (3) Algemene voorwaarden (4) Privacystatement.

Artikel 8. Beveiliging

1. Inloggegevens tot producten en of diensten van Convect Beheer B.V. en in het algemeen zijn vertrouwelijk en dienen zodanig behandeld te worden. Hiervoor kent de wederpartij een beleid hoe bewust en veilig omgegaan wordt met inloggegevens om de vertrouwelijkheid te waarborgen. Convect Beheer B.V. is gerechtigd inloggegevens en certificaten te wijzigen.

2. De wederpartij kent een verantwoordelijkheid voor doelmatige gegevensbeveiliging. De wederpartij zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde voldoende passende maatregelen in werking hebben. 

3. Convect Beheer B.V. past doelmatige gegevensbeveiliging toe om alle gegevens, systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen. Convect Beheer B.V. haar getroffen maatregelen voor informatiebeveiliging zijn ISO/IEC 27001: 2013 gecertificeerd (nummer DGT2018042603, uitgegeven door DigiTrust B.V.) en de toepassing van de maatregelen worden jaarlijks gecontroleerd. 

Artikel 9. Klantgegevens

1. Het eigendom van de ingevoerde data door de VvE beheerder of leden van de VvE ligt bij de Wederpartij tenzij anders is overeengekomen. De wederpartij is te allen tijde gerechtigd tot een kosteloos afschrift van deze gegevens/data.

2. De wederpartij heeft op grond van de wetgeving betreffende het verwerken van persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het melden van datalekken aan de relevante privacy autoriteit en/of de betrokkenen, de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren, en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkene. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij wederpartij. Convect Beheer B.V. verricht de online diensten als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tenzij anders overeengekomen, zijn de Algemene Verwerkersvoorwaarden van Convect Beheer B.V. uitdrukkelijk van toepassing op deze Overeenkomst en de relatie tussen de wederpartij, als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, en Convect Beheer B.V., als bewerker ten behoeve van de wederpartij.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Indien Convect Beheer B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Convect Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Convect Beheer B.V. is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien Convect Beheer B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Convect Beheer B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order en periode, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Convect Beheer B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Convect Beheer B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Convect Beheer B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Convect Beheer B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Convect Beheer B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. In het geval de informatie op of via de website www.convect.nl en/of www.convectbeheer.nl onvolledig is of onjuistheden bevat, dan kan Convect Beheer B.V. hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Convect Beheer B.V. is daarnaast nadrukkelijk niet aansprakelijk voor alle vormen van communicatie of waarderingen van personen of verenigingen op de website.

8. Convect Beheer B.V. is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar websites van derden en voor de inhoud van door derden aangeboden informatie.

9. Convect Beheer B.V. is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de wederpartij en haar leden verstrekte toegang tot het systeem buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de wederpartij en haar leden in strijd handelen met de wet en deze algemene voorwaarden. Bovendien is Convect Beheer B.V. in dat geval gerechtigd de digitale omgeving per direct te verwijderen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de wederpartij of haar leden jegens Convect Beheer B.V. ontstaat.

10. Convect Beheer B.V. is nimmer aansprakelijk voor waardeverminderingen van appartementsrechten als gevolg van het openbaar worden dan wel zijn van mededelingen, hieronder begrepen mededelingen van technische aard, geuit op enig onderdeel van de website.

Artikel 11. Intellectueel eigendomsrecht

1. De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de beheeromgeving en VvE website(s), waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, afspraken, foto’s, video’s, merken (inclusief door Convect Beheer B.V. geregistreerde domeinnamen) en overige materialen berusten bij Convect Beheer B.V..

2. De Wederpartij vrijwaart Convect Beheer B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Convect Beheer B.V. toerekenbaar is. Indien Convect Beheer B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Convect Beheer B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Convect Beheer B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Convect Beheer B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12. Overmacht

1. Convect Beheer B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Convect Beheer B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Convect Beheer B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Convect Beheer B.V. of van derden daaronder begrepen.

3. Convect Beheer B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Convect Beheer B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Convect Beheer B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Convect Beheer B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Convect Beheer B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Convect Beheer B.V..

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Geïnteresseerd in een demonstratie van onze krachtige software?

Plan vandaag nog een vrijblijvende demo in of ontdek in onze blog hoe we jouw werk gemakkelijker kunnen maken.

Wij vertellen je graag over onze software
Foto werknemers Convect
Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Privacyverklaring
Cookies!! Ja natuurlijk gebruiken we die. Sommige om de website goed te laten functioneren andere om gebruikersgedrag in kaart te brengen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op Instellingen te klikken. Vind je het allemaal een beetje overgehypte bangmakerij, klik dan op Alles Toestaan.