Algemene voorwaarden Convect

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van en met Convect.
 2. Convect spant zich in om de communicatie in VvE's te ondersteunen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Convect en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon waarmee Convect een rechtsbetrekking onderhoudt daaronder begrepen VvE´s alsmede de leden van deze VvE´s in hun hoedanigheid van gebruiker van producten van Convect alsmede beheerdermaatschappijen van onroerende zaken.

Artikel 2. Afwijking Algemene voorwaarden

 1. Van de bepalingen in deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken met voorafgaande schriftelijk toestemming van Convect.
 2. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij Convect met het gebruik hiervan voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd.
 3. Convect heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking dertig dagen na deze bekendmaking of op een later aangegeven datum.

Artikel 3. Product

 1. Convect biedt wederpartij waaronder Nederlandse VvE's een eigen omgeving binnen de website www.convect.nl aan. Deze omgeving is voor een ieder toegankelijk, echter is beveiligde informatie/documenten alleen inzichtelijk voor ingelogde leden, aangemaakte beheerders van de VvE en eventueel een aangemaakt bezoekersaccount. In deze omgeving kan op diverse wijzen gecommuniceerd worden. Het product ondersteunt in de communicatie met het doel om een VvE gezonder te maken. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor de benodigdheden om gebruik te kunnen maken van de website, zoals een internetverbinding en personal computer voorzien van geldige software.
 2. De voor wederpartij aangemaakte webpagina's kunnen gezamenlijk onder de titel ‘eigen website' vallen, terwijl de pagina's zich bevinden binnen de overkoepelende website www.convect.nl. Met de eigen website worden daarmee ook uitsluitend de eigen pagina's van de vereniging aangeduid.
 3. Convect is gerechtigd haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud en herstel van die systemen.
 4. Het product wordt door de wederpartij afgenomen als een abonnement, met een minimum contractsduur van één jaar. Deze overeenkomst wordt telkens automatisch met één jaar verlengd en kan door de betreffende wederpartij en Convect met een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de alsdan lopende termijn schriftelijk worden opgezegd.
 5. Het product neemt serverruimte in gebruik. Deze ruimte wordt bepaald door eerlijk gebruik, maar mag in totaal maximaal één gigabyte serverruimte beslaan.
 6. De beëindiging van het contract gaat middels schriftelijke of digitale opzegging, waarbij voldaan moet worden aan het bepaalde opzegtermijn. Alle data wordt verwijderd na afloop van het contract.
 7. Zodra Convect een gezamenlijke inkoop organiseert zullen er per actie specifiek geldende voorwaarden worden opgesteld.

Artikel 4. Verplichtingen Convect

 1. Convect zorgt voor de beschikbaarheid van haar diensten als genoemd onder artikel 3.1, waarbij Convect zich zal inspannen om optimale beschikbaarheid te bieden. Convect spant zich in om de beveiligde items alleen inzichtelijk te maken voor bevoegden.
 2. Convect spant zich in dat gebruikers voor de gehele duur van de overeenkomst het product kunnen gebruiken.
 3. Convect spant zich in om problemen en of klachten zo goed mogelijk te verhelpen.
 4. Convect komt de privacywetgeving zo goed mogelijk na.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 1. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en na het verstrijken van de betalingstermijn ineens opeisbaar.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige bevoegdheid van de wederpartij tot opschorting, korting of verrekening of enig ander voorbehoud.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Alle (buiten)gerechtelijke en andere kosten van Convect, voortvloeiend uit niet nakoming door de wederpartij, zijn voor rekening van de wederpartij.
 5. Als de factuur niet tijdig of volledig betaald wordt, heeft Convect het recht de betreffende overeenkomst per direct en zonder verplichting tot kennisgeving te ontbinden.

Artikel 6. Verplichtingen wederpartij

 1. Wederpartij zal zich als een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker opstellen en gedragen. Het is de wederpartij niet toegestaan de verbindingen en systemen van Convect te gebruiken voor handelingen en/of in strijd met de wet, privacywetgeving, de goede zeden, de openbare orde, de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor communicatie over het internet als zodanig en deze algemene voorwaarden. Bij het constateren het niet naleven van het bepaalde in deze voorwaarden volgt, zonder bericht vooraf, onmiddellijke blokkering.
 2. De wederpartij zal zorg dragen voor juistheid en volledigheid van informatie en aan te leveren gegevens. Wijzigingen dienen binnen een redelijke termijn doorgevoerd te worden.
 3. Het is de wederpartij van Convect niet toegestaan om reclame-uitingen toe te voegen aan te versturen berichten.
 4. De wederpartij is zich bewust van de mogelijkheid informatie, documenten, gesprekken, foto's en andere vormen van communicatie te beveiligen en doet dit ook daar waar dit nodig wordt geacht.
 5. Wederpartij spant zich op een constructieve wijze in, om het overkoepelende belang van de vereniging te behartigen. Wederpartijen die zich in de digitale omgeving – en daarbuiten – gedragen als ‘een goede buur' worden door Convect zeer gewaardeerd.
 6. Wederpartij verplicht zich de in deze bepalingen opgenomen verplichtingen tevens op te leggen aan alle binnen haar gelederen en onder haar vleugels opererende derden.
 7. Wederpartij is verplicht een klacht met betrekking tot de dienstverlening van Convect zo snel mogelijk doch in ieder geval binnen 2 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gedetailleerd te melden bij Convect.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Indien Convect aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Convect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Convect is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Convect aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Convect beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Convect is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Convect is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Convect aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Convect toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Convect is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De inhoud van c.q. informatie op de website is een moment opname, welke al naar gelang de actualiteit kan worden aangepast. Aan deze inhoud van c.q. informatie van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend zonder uitdrukkelijke bevestiging vanuit of door Convect. Voorts is Convect nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de diverse vormen van communicatie of waarderingen van en/of door anderen dan Convect.
 8. Convect is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar websites van derden en voor de inhoud van door derden aangeboden informatie.
 9. Convect is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de wederpartij en haar leden verstrekte toegang tot het systeem buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de wederpartij en haar leden in strijd handelen met de wet en deze algemene voorwaarden. Bovendien is Convect in dat geval gerechtigd de digitale omgeving per direct te verwijderen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de wederpartij of haar leden jegens Convect ontstaat.
 10. Convect is nimmer aansprakelijk voor waardeverminderingen van appartementsrechten als gevolg van het openbaar worden dan wel zijn van mededelingen, hieronder begrepen mededelingen van technische aard, geuit op enig onderdeel van de website.

Artikel 8. Intellectueel eigendomsrecht

 1. De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website(s), waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, afspraken, documenten, foto's, video's, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Convect.
 2. De Wederpartij vrijwaart Convect voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Convect toerekenbaar is. Indien Convect uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Convect zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Convect, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Convect en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 9. Overmacht

 1. Convect is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Convect geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Convect niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Convect of van derden daaronder begrepen.
 3. Convect heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Convect zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Convect kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzoveel Convect ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Convect gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Convect.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.